Bộ môn Thống kê

STT Bộ môn Thống kê Nơi tốt nghiệp Email
1. Trưởng bộ môn – TS.Nguyễn Lệ Hằng ĐH Ngoại Thương hangnl@ftu.edu.vn
2. TS. Nguyễn Thị Tuyết Nhung ĐH Kinh tế Quốc dân nhungnt@ftu.edu.vn
3. TS. Nguyễn Trọng Hải ĐH Ngoại thương haint@ftu.edu.vn
4. Lê Thị Thu Hằng ĐH Ngoại thương hanglt@ftu.edu.vn
5. Nguyễn Thị Kim Ngân ĐH Ngoại thương nganntk@ftu.edu.vn
6. Nguyễn Minh Phương ĐH Ngoại thương phuongnm@ftu.edu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *