Các bộ môn

Bộ môn Phát triển kỹ năng

STT Bộ môn Phát triển kỹ năng Website Email 1. Trưởng bộ môn – PGS. TSKH. Nguyễn Văn Minh minhnv@ftu.edu.vn 2. Nguyễn Kim Thoa https://thoanguyen.ftu.edu.vn/ thoank@ftu.edu.vn 3. Hoàng Hải Yến yenhh@ftu.edu.vn 4. Nguyễn Phương Dung dunglp@ftu.edu.vn 5. Nguyễn Thị Hoa hoant@ftu.edu.vn 6. Phạm Thị Tuyết Minh minhptt@ftu.edu.vn 7. Vũ Thị Thu Hường huongvth@ftu.edu.vn

Read More

Bộ môn Thống kê

STT Bộ môn Thống kê Website Email 1. Trưởng bộ môn – TS.Nguyễn Lệ Hằng hangnl@ftu.edu.vn 2. TS. Nguyễn Thị Tuyết Nhung https://nguyennhung.ftu.edu.vn/ nhungnt@ftu.edu.vn 3. TS. Nguyễn Trọng Hải haint@ftu.edu.vn 4. Lê Thu Hằng https://hangle.ftu.edu.vn hanglt@ftu.edu.vn 5. Nguyễn Thị Kim Ngân https://nganntk.ftu.edu.vn/ nganntk@ftu.edu.vn 6. Nguyễn Minh Phương https://nmphuong.ftu.edu.vn phuongnm@ftu.edu.vn

Read More

Bộ môn Thương mại điện tử

STT Bộ môn Thương mại điện tử Website Email 1. Trưởng bộ môn – PGS. TS. Nguyễn Văn Thoan web.ftu.edu.vn/thoan nvthoan@ftu.edu.vn 2. Nguyễn Khánh Hưng hungnk@ftu.edu.vn 3. Nguyễn Thị Thanh Hoa hoantt@ftu.edu.vn 4. Nguyễn Thị Khánh Chi https://khanhchi.ftu.edu.vn chintk@ftu.edu.vn 5. Nguyễn Thị Hồng Vân https://van.ftu.edu.vn/ vannth@ftu.edu.vn 6. Nguyễn Hồng Quân https://nguyenhongquan.ftu.edu.vn quannh@ftu.edu.vn 7. Nguyễn Phương […]

Read More

Bộ môn Quản trị Quản trị chiến lược và khởi nghiệp

STT Bộ môn quản trị chiến lược và khởi nghiệp Website Email 1. Trưởng bộ môn– PGS. TS. Lê Thái Phong https://lethaiphong.ftu.edu.vn/ lethaiphong@ftu.edu.vn 2. PGS. TS. Lê Thị Thu Thủy thuylt@ftu.edu.vn 3.  ThS. Nguyễn Thị Thu Trang trangntt@ftu.edu.vn 4. ThS. Nguyễn Thị Hạnh https://hanhnguyen.ftu.edu.vn hungnd@ftu.edu.vn 5.. ThS. Trần Minh Thu https://thutm.ftu.edu.vn hanhnt@ftu.edu.vn

Read More

Bộ môn Quản trị Tài chính

STT Bộ môn Quản trị Tài chính Website Email 1. TS. Cao Đinh Kiên https://caokien.ftu.edu.vn/ caokien@ftu.edu.vn 2. TS. Nguyễn Thúy Anh https://nguyenthuyanh.ftu.edu.vn/ ngthuyanh@ftu.edu.vn 3. ThS. Bùi Thu Hiền https://thuytang.ftu.edu.vn hienbt@ftu.edu.vn 4. ThS Tăng Thị Thanh Thủy thuyttt@ftu.edu.vn 5. ThS Nguyễn Thị Hoa Hồng hongnth@ftu.edu.vn 6. ThS. Đào Thị Thương thuongdt@ftu.edu.vn  

Read More

Bộ môn Quản trị nguồn nhân lực

STT Bộ môn quản trị nguồn nhân lực Website Email 1. Trưởng bộ môn-ThS.Ngô Quý Nhâm nhamnq@ftu.edu.vn 2. PGS. TS. Bùi Anh Tuấn 3. ThS. Hoàng Anh Duy duyha@ftu.edu.vn 4. ThS. Vũ Thị Hương Giang giangvth@ftu.edu.vn 5. ThS. Dương Thị Hoài Nhung https://hoainhung.ftu.edu.vn nhungdth@ftu.edu.vn 6. ThS. Hoàng Thị Thùy Dương https://hoainhung.ftu.edu.vn duonghtt@ftu.edu.vn 7. ThS. Lê […]

Read More

Bộ môn Quản trị sản xuất và tác nghiệp

STT Bộ môn Quản trị sản xuất và tác nghiệp Website Email 1. Trưởng bộ môn – TS. Bùi Liên Hà habl@ftu.edu.vn 2. Nguyễn Thế Anh anhnt@ftu.edu.vn 3. Đào Minh Anh https://daominhanh.ftu.edu.vn anhdm@ftu.edu.vn 4. Lê Phương Dung dunglp@ftu.edu.vn

Read More