Cơ sở dữ liệu, lập trình và mạng máy tính – TIN312

Điều kiện tiên quyết: Tin học căn bản

Nội dung: Môn học này giới thiệu một cách hệ thống những kiến thức công nghệ thông tin cơ bản gồm: Cơ sở dữ liệu, lập trình và mạng máy tính. Phần cơ sở dữ liệu trang bị những kiến thức về quản lý dữ liệu, mô hình hoá dữ liệu, quan hệ giữa các thực thể, chuẩn hoá dữ liệu, ngôn ngữ truy vấn dữ liệu có cấu trúc SQL (Structured Query Language) và các hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu. Đánh giá vai trò và sự cần thiết của hệ thống quản lý dữ liệu đối với một tổ chức kinh tế – xã hội, quy trình và kỹ năng thiết kế và tạo lập những cơ sở dữ liệu dựa trên một phần mềm hệ quản trị cơ sở dữ liệu thông dụng, có khả năng lập trình quản lý cơ sở dữ liệu. Phần lập trình cung cấp các kiến thức và kỹ năng lập trình cơ bản về một số các ngôn ngữ lập trình hiện đại như C++, ASP, Java làm nền tảng để tiếp tục nghiên cứu các môn học chuyên sâu như: Xây dựng các website thương mại điện tử và Lập trình các ứng dụng thương mại điện tử. Phần mạng máy tính trang bị những kiến thức cơ bản về mạng máy tính và truyền thông. Các vấn đề kỹ thuật của hệ thống mạng LAN , WAN, Internet…; cấu trúc mô hình OSI, các yếu tố cấu thành nên hệ thống mạng như Cables, Modems, Repeaters, Switch, Router…; quy trình thiết kế và quản trị mạng LAN.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *