Hệ thống thông tin quản trị (MIS) – QTR202

Điều kiện tiên quyết: Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô

Nội dung: Học phần này cung cấp các kiến thức cơ bản về hệ thống thông tin và vai trò của hệ thống thông tin trong hoạt động quản lý và kinh doanh của các tổ chức, doanh nghiệp. Những kiến thức chung để xây dựng và quản lý cơ sở hạ tầng của hệ thống thông tin như máy tính, phần cứng, phần mềm, cơ sở dữ liệu và hệ thống mạng máy tính. Quy trình phân tích và chia sẻ thông tin trong quản lý các tổ chức và doanh nghiệp. Các bước cơ bản trong quá trình thiết kế một hệ thống thông tin. Quy trình triển khai dự án xây dựng hệ thống thông tin và phương pháp, nguyên tắc quản lý hệ thống thông tin trong môi trường kinh doanh hiện đại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *