Trường Đại học Ngoại Thương

  Các đề tài NCKH
Các đề tài nghiên cứu khoa học
Hoạt động nghiên cứu khoa học của Khoa Quản trị kinh doanh PDF. In Email

Bên cạnh nhiệm vụ chính là giảng dạy, nghiên cứu khoa học là hoạt động không thể thiếu của mỗi giáo viên trong Khoa. Khoa luôn xác định nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên phải luôn đi đôi với việc tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học góp phần tích lũy, cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực và chất lượng giảng dạy, đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy. Là một Khoa trong đó đội ngũ giáo viên nhìn chung có tuổi đời còn trẻ, bề dày nghiên cứu chưa nhiều, nhưng hoạt động nghiên cứu khoa học của Khoa trong thời gian qua đã diễn ra hết sức sôi động và đạt được nhiều thành tích quan trọng.

Đọc thêm...
 


  Các đề tài NCKH