Lập trình các ứng dụng thương mại điện tử – TIN417

Điều kiện tiên quyết: Phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống thông tin

Nội dung: Môn học sẽ trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về phần mềm máy tính và cách lập trình một phần mềm máy tính. Môn học sẽ sử dụng một ngôn ngữ lập trình được sử dụng phổ biến nhất cho lĩnh vực lập trình các ứng dụng thương mại điện tử như Visual Basic hoặc Visual Basic.Net.

Môn học sẽ giúp sinh viên nắm bắt được quy trình xây dựng một ứng dụng trên máy tính từ công đoạn thu thập các yêu cầu của bài toán đến phân tích, thiết kế chương trình, lập trình, chạy thử, triển khai và nâng cấp các ứng dụng. Môn học này có sự kết hợp chặt chẽ với môn Quản trị và thiết kế cơ sở dữ liệu trong thương mại điện tử. Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể tự mình xây dựng các ứng dụng thương mại điện tử đơn giản phục vụ cho thương mại điện tử hay những module của hệ thống CRM, ERP.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *