Marketing điện tử – MKT406

Điều kiện tiên quyết: Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô

Nội dung: Học phần này trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về marketing và marketing điện tử; các chiến lược marketing điện tử, trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để ứng dụng những thành tựu của công nghệ thông tin, Internet và web để nâng cao hiệu quả hoạt động marketing như: nghiên cứu thị trường trực tuyến, cung cấp dịch vụ khách hàng qua mạng, quảng cáo trực tuyến, xây dựng thương hiệu qua internet; phân phối sản phẩm và xúc tiến thương mại qua Interrnet. Học phần cũng trang bị các kiến thức và kỹ năng khai thác hệ thống thông tin thương mại và thị trường để xúc tiến thương mại quốc tế.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *