Phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống thông tin – TIN332

Điều kiện tiên quyết: Thương mại điện tử, Hệ thống thông tin quản trị

Nội dung: Quản trị và thiết kế cơ sở dữ liệu thương mại điện tử là môn học nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về phân tích, thiết kế, tổ chức các thông tin trong thương mại dưới dạng ngôn ngữ của máy tính để phục vụ cho việc kinh doanh. Cụ thể, môn học giới thiệu các mô hình tổ chức dữ liệu, cách phân tích một bài toán thương mại điện tử thực tế, từ đó đưa ra được các sơ đồ luồng dữ liệu, mô hình hóa dữ liệu và cách tổ chức dữ liệu. Môn học cũng trang bị các kiến thức về thao tác dữ liệu phục vụ cho việc truy xuất dữ liệu đáp ứng các yêu cầu ứng dụng thương mại điện tử.Môn học cũng giới thiệu với sinh viên một số hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến (như MS Access, MS SQL Server, MySQL, Oracle) và sử dụng một hệ quản trị cơ sở dữ liệu cụ thể làm minh họa cho việc phân tích, thiết kế một hệ thống thông tin phục vụ cho thương mại điện tử.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *