Tài chính, ngân hàng điện tử – TCH428

Điều kiện tiên quyết: Thương mại điện tử, Hệ thống thông tin quản trị

Môn học Tài chính, ngân hàng điện tử sẽ trang bị những kiến thức về quy trình tổ chức các giao dịch tài chính, ngân hàng thông qua các phương tiện điện tử và Internet. Hiểu được bản chất của hoạt động ngân hàng điện tử, tổng quan về hoạt động ngân hàng điện tử trên thế giới và Việt Nam. Tổng quan về các chuẩn công nghệ và các ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Phân tích, đánh giá hệ thống thông tin trong các ngân hàng điện tử điển hình, quá trình tự động hoá các giao dịch tài chính, ngân hàng. Môn học cũng nghiên cứu các biện pháp phòng tránh rủi ro khi tham gia và cung cấp dịch vụ ngân hàng điện tử.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *