THAY ĐỔI MÔN THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ và Quyết định số 362/QĐ-ĐHNT-SĐH ngày 25/03/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại Thương về việc ban hành Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ; Căn cứ Tờ trình của các khoa chuyên môn đang quản lý các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ; Căn cứ kết luận của Hội đồng Khoa học và Đào tạo (tạm thời) họp ngày 14/03/2018; Trường Đại học Ngoại thương ban hành Quyết định số 572/QĐ-ĐHNT ngày 05/04/2018 về việc Sửa đổi, bổ sung Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Quyết định số 362/QĐ-ĐHNT-SĐH ngày 25/03/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương. Theo đó Nhà trường thay đổi các môn thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Quản trị Kinh doanh và áp dụng bắt đầu cho Kỳ thi tuyển sinh năm 2018.

Các môn thi đầu vào chương trình thạc sỹ Quản trị Kinh doanh sẽ gồm những môn thi sau:

– Môn chủ chốt: Quản trị học

– Môn không chủ chốt: Đánh giá năng lực thí sinh

Tiếng Anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *