Thông báo về việc thực hiện học phần tốt nghiệp đợt 1 năm 2021

Gửi các em sinh viên,

Khoa QTKD xin thông báo về việc thực hiện HPTN đợt 1 năm 2021 của Khoa QTKD như sau:

1/ Với SV làm thu hoạch thực tập tốt nghiệp (THTTTN):

– Sau khi phòng Quản lý Đào tạo gửi xuống Khoa danh sách sinh viên CHÍNH THỨC làm THTTTN, Khoa sẽ phân công giáo viên hướng dẫn (GVHD) và thông báo cho SV ngay khi có danh sách phân công này.

– Sinh viên làm THTTTN không phải đăng ký GVHD

2/ Với SV làm khóa luận tốt nghiệp (KLTN):

– SV điền đăng ký GVHD, LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU KLTN (không phải tên đề tài KLTN) vào đường link sau đây, hạn cuối: 25/2/2021

https://docs.google.com/forms/d/1xMLO7Z-ECFiCW-OoVZGGDThRWcpSlQCyZJalrCLS_Ik/edit?gxids=7757

– Sau khi phòng Quản lý Đào tạo gửi xuống khoa danh sách sinh viên CHÍNH THỨC làm KLTN, Khoa sẽ phân công GVHD (trên cơ sở cân đối số lượng GVHD của khoa, số lượng SV làm KLTN, nguyện vọng của SV về GVHD, lĩnh vực nghiên cứu…) và thông báo cho SV ngay khi có DS phân công này.

– Sinh viên dù đã đăng ký GVHD và lĩnh vực nghiên cứu vào đường link nhưng nếu không có tên trong danh sách chính thức của phòng QLĐT thì cũng không được phân công GVHD

– Sau khi được Khoa phân công GVHD, SV chủ động liên hệ với GVHD và xin ý kiến GVHD để thống nhất tên đề tài KLTN

– Khoa sẽ gửi đường link để SV điền online tên đề tài KLTN đã được GVHD thông qua và mẫu đăng ký tên đề tài để SV nộp bản cứng về Khoa (nộp theo nhóm có cùng GVHD): Khoa sẽ thông báo sau.

3/ Sinh viên lưu ý chủ động theo dõi thông tin về HPTN trên trang web của phòng QLĐT, Khoa QTKD và email cá nhân để thực hiện theo đúng hướng dẫn của Trường, của phòng QLĐT và của Khoa.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *