BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CTTT NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

Đào tạo những sinh viên tốt nghiệp với trình độ tương đương với các trường tiên tiến trên thế giới, (1) được chuẩn bị về phẩm chất chính trị, đạo đức, (2) kiến thức chuyên môn toàn diện, (3) kỹ năng thực hành thành thạo, (4) sử dụng thông thạo tin học văn phòng và tiếng Anh, (5) có khả năng tự học, làm việc độc lập, thích ứng tốt với sự thay đổi, sáng tạo và giải quyết những vấn đề kinh doanh và quản trị kinh doanh trong môi trường quốc tế.

Chi tiết Bản mô tả chương trình đào tạo xem tại đây: LINK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *