Bộ môn Phát triển kỹ năng

STT Bộ môn Phát triển kỹ năng Website Email
1. Trưởng bộ môn – PGS. TSKH. Nguyễn Văn Minh minhnv@ftu.edu.vn
2. Nguyễn Kim Thoa https://thoanguyen.ftu.edu.vn/ thoank@ftu.edu.vn
3. Hoàng Hải Yến yenhh@ftu.edu.vn
4. Nguyễn Phương Dung dunglp@ftu.edu.vn
5. Nguyễn Thị Hoa hoant@ftu.edu.vn
6. Phạm Thị Tuyết Minh minhptt@ftu.edu.vn
7. Vũ Thị Thu Hường huongvth@ftu.edu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *