Bộ môn Quản trị Quản trị chiến lược và khởi nghiệp

STT Bộ môn quản trị chiến lược và khởi nghiệp Website Email
1. Trưởng bộ môn– PGS. TS. Lê Thái Phong https://lethaiphong.ftu.edu.vn/ lethaiphong@ftu.edu.vn
2. PGS. TS. Lê Thị Thu Thủy thuylt@ftu.edu.vn
3.  ThS. Nguyễn Thị Thu Trang trangntt@ftu.edu.vn
4. ThS. Nguyễn Thị Hạnh https://hanhnguyen.ftu.edu.vn hungnd@ftu.edu.vn
5.. ThS. Trần Minh Thu https://thutm.ftu.edu.vn hanhnt@ftu.edu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *