Bộ môn Thống kê

STT Bộ môn Thống kê Website Email
1. Trưởng bộ môn – TS.Nguyễn Lệ Hằng hangnl@ftu.edu.vn
2. TS. Nguyễn Thị Tuyết Nhung https://nguyennhung.ftu.edu.vn/ nhungnt@ftu.edu.vn
3. TS. Nguyễn Trọng Hải haint@ftu.edu.vn
4. Lê Thu Hằng https://hangle.ftu.edu.vn hanglt@ftu.edu.vn
5. Nguyễn Thị Kim Ngân https://nganntk.ftu.edu.vn/ nganntk@ftu.edu.vn
6. Nguyễn Minh Phương https://nmphuong.ftu.edu.vn phuongnm@ftu.edu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *