Bộ môn Thương mại điện tử

STT Bộ môn Thương mại điện tử Website Email
1. Trưởng bộ môn – PGS. TS. Nguyễn Văn Thoan web.ftu.edu.vn/thoan nvthoan@ftu.edu.vn
2. Nguyễn Khánh Hưng hungnk@ftu.edu.vn
3. Nguyễn Thị Thanh Hoa hoantt@ftu.edu.vn
4. Nguyễn Thị Khánh Chi https://khanhchi.ftu.edu.vn chintk@ftu.edu.vn
5. Nguyễn Thị Hồng Vân https://van.ftu.edu.vn/ vannth@ftu.edu.vn
6. Nguyễn Hồng Quân https://nguyenhongquan.ftu.edu.vn quannh@ftu.edu.vn
7. Nguyễn Phương Chi https://phuongchi.ftu.edu.vn chinp@ftu.edu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *