Đề án tuyển sinh trường Đại học Ngoại thương năm 2021

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NĂM 2021 (dành cho hệ Đại học chính quy, hệ Vừa làm vừa học, hệ Liên thông) (Ban hành theo Quyết định số 802/QĐ-ĐHNT ngày 09 tháng 04 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương)

Xem chi tiết tại đây: LINK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *