HƯỚNG DẪN THỰC TẬP GIỮA KHÓA NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

Khoa QTKD gửi tới các em sinh viên Hướng dẫn Thực tập giữa khoá như sau:

MỤC TIÊU CỦA THỰC TẬP

Thực tập giữa khóa nhằm mục đích tạo cơ hội cho sinh viên bước đầu được tiếp xúc, tìm hiểu thực tiễn kinh doanh của doanh nghiệp để từ đó viết báo cáo thực tập. Trong thời gian thực tập, sinh viên thực hiện công việc do đơn vị tiếp nhận thực tập phân công; tìm hiểu đặc điểm, tình hình của đơn vị, những kết quả đạt được, những khó khăn tồn tại và nguyên nhân; tìm hiểu phương hướng, kế hoạch phát triển kinh doanh, dự kiến về đổi mới của đơn vị trong tương lai; nghiên cứu tài liệu lí luận và thực tiễn, các văn bản, chính sách, qui định của Nhà nước liên quan đến hoạt động của đơn vị nơi sinh viên thực tập và chuyên đề viết báo cáo thực tập.

Thông qua đợt thực tập giữa khoá, sinh viên có thể xác định hướng nghiên cứu cho khoá luận tốt nghiệp hoặc thiết lập quan hệ cho đợt thực tập tốt nghiệp.

TỔ CHỨC THỰC TẬP

  • Thời gian thực tập kéo dài trong 5 tuần

LỰA CHỌN NƠI THỰC TẬP

– Sinh viên tự liên hệ nơi thực tập và thông báo cho giáo viên hướng dẫn thực tập.

– Sinh viên thường xuyên liên hệ với giáo viên hướng dẫn để hoàn thiện báo cáo thực tập.

– Sinh viên cần lấy xác nhận của nơi thực tập về: thời gian thực tập, ý thức của sinh viên trong quá trình thực tập và nội dung của báo cáo thực tập (nếu cần). Xác nhận của nơi thực tập phải có dấu và chữ k‎í của người có thẩm quyền.

– Báo cáo thực tập không phù hợp với nơi thực tập sẽ không được chấp nhận.

– Sinh viên nên chọn nơi thực tập là các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, nếu nơi thực tập là các cơ quan quản lí kinh tế thì cần có sự đồng ý của giáo viên hướng dẫn. 

HƯỚNG DẪN THỰC TẬP

Giáo viên hướng dẫn nên định hướng sinh viên viết về những vấn đề thuộc ngành QTKD. Sinh viên lựa chọn vấn đề nghiên cứu liên quan đến hoạt động chủ yếu của đơn vị nơi thực tập. Vấn đề nêu ra phải được sự chấp thuận của giáo viên hướng dẫn. Sinh viên nên trao đổi với giáo viên hướng dẫn ít nhất là 3 lần.

GỢI Ý ĐỀ CƯƠNG TTGK và PHIẾU NHẬN XÉT SINH VIÊN THỰC TẬP XEM TẠI ĐÂY: LINK

Chúc các em thành công!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *