Nhiệm vụ của Khoa Quản trị kinh doanh

Khoa Quản trị Kinh doanh có những nhiệm vụ cơ bản sau đây:

1) Đào tạo và giảng dạy

– Triển khai thực hiện kế hoạch giảng dạy các chuyên ngành Quản trị kinh doanh và tham gia các chương trình đào tạo thuộc các chuyên ngành đào tạo khác của Nhà trường.

– Lập kế hoạch xây dựng và phát triển chiến lược của Khoa.

– Xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo của ngành QTKD và các chuyên ngành thuộc ngành quản trị kinh doanh.

– Cụ thể hóa mục tiêu, chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo của Nhà trường cho từng chuyên ngành trong Khoa.

– Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo của các chuyên ngành thuộc ngành QTKD.

2) Nghiên cứu khoa học

– Thông báo và triển khai nhiệm vụ khoa học công nghệ của các Bộ và các cơ quan nhà nước khác. – Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học của Khoa.

– Triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp. Tổ chức các hội thảo khoa học chuyên ngành các cấp.

3) Quản lý nguồn nhân lực

Quản lý giảng viên của Khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.

– Xây dựng kế hoạch nhân sự của Khoa, tham gia vào công tác tuyển dụng, đảm bảo nhân sự được tuyển dụng phù hợp với yêu cầu của Khoa.

– Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, phát triển đội ngũ giảng viên kế cận.

– Phối hợp đánh giá công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học của giáo viên nhằm đảm bảo chất lượng đội ngũ giảng dạy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *