Qui định về tốt nghiệp

Để tải đầy đủ qui định về tốt nghiệp đối với sinh viên K53 hệ đào tạo tín chỉ xin click chuột tại đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *