Bộ môn Quản trị nguồn nhân lực

STT Bộ môn quản trị nguồn nhân lực Nơi tốt nghiệp Email
1. Trưởng bộ môn-ThS.Ngô Quý Nhâm ĐH Thương mại, ĐH Wales – Anh nhamnq@ftu.edu.vn
2. PGS. TS. Bùi Anh Tuấn ĐH Kinh tế Quốc Dân
3. ThS. Hoàng Anh Duy ĐH Ngoại thương duyha@ftu.edu.vn
4. ThS. Vũ Thị Hương Giang Học viện Ngoại Giao giangvth@ftu.edu.vn
5. ThS. Dương Thị Hoài Nhung ĐH Ngoại thương nhungdth@ftu.edu.vn
6. ThS. Hoàng Thị Thùy Dương ĐH Ngoại thương duonghtt@ftu.edu.vn
7. ThS. Lê Thị Thảo ĐH Ngoại thương thaolt@ftu.edu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *