Chương trình tiên tiến QTKDQT

BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CTTT NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

Đào tạo những sinh viên tốt nghiệp với trình độ tương đương với các trường tiên tiến trên thế giới, (1) được chuẩn bị về phẩm chất chính trị, đạo đức, (2) kiến thức chuyên môn toàn diện, (3) kỹ năng thực hành thành thạo, (4) sử dụng thông thạo tin học văn phòng và […]

Read More