GIỚI THIỆU

Bộ môn Phát triển kỹ năng

STT Bộ môn Phát triển kỹ năng Website Email 1. Trưởng bộ môn – PGS. TSKH. Nguyễn Văn Minh minhnv@ftu.edu.vn 2. Nguyễn Kim Thoa https://thoanguyen.ftu.edu.vn/ thoank@ftu.edu.vn 3. Hoàng Hải Yến yenhh@ftu.edu.vn 4. Nguyễn Phương Dung dunglp@ftu.edu.vn 5. Nguyễn Thị Hoa hoant@ftu.edu.vn 6. Phạm Thị Tuyết Minh minhptt@ftu.edu.vn 7. Vũ Thị Thu Hường huongvth@ftu.edu.vn

Read More

Bộ môn Thống kê

STT Bộ môn Thống kê Website Email 1. Trưởng bộ môn – TS.Nguyễn Lệ Hằng hangnl@ftu.edu.vn 2. TS. Nguyễn Thị Tuyết Nhung https://nguyennhung.ftu.edu.vn/ nhungnt@ftu.edu.vn 3. TS. Nguyễn Trọng Hải haint@ftu.edu.vn 4. Lê Thu Hằng https://hangle.ftu.edu.vn hanglt@ftu.edu.vn 5. Nguyễn Thị Kim Ngân https://nganntk.ftu.edu.vn/ nganntk@ftu.edu.vn 6. Nguyễn Minh Phương https://nmphuong.ftu.edu.vn phuongnm@ftu.edu.vn

Read More