GIỚI THIỆU

Bộ môn Phát triển kỹ năng

STT Bộ môn Phát triển kỹ năng Nơi tốt nghiệp Email 1. Trưởng bộ môn – PGS. TSKH. Nguyễn Văn Minh minhnv@ftu.edu.vn 2. Nguyễn Kim Thoa thoank@ftu.edu.vn 3. Hoàng Hải Yến ĐH Ngoại thương yenhh@ftu.edu.vn 4. Nguyễn Phương Dung ĐH Ngoại thương dunglp@ftu.edu.vn 5. Nguyễn Thị Hoa ĐH Ngoại thương hoant@ftu.edu.vn 6. Phạm Thị Tuyết […]

Read More

Bộ môn Thống kê

STT Bộ môn Thống kê Nơi tốt nghiệp Email 1. Trưởng bộ môn – TS.Nguyễn Lệ Hằng ĐH Ngoại Thương hangnl@ftu.edu.vn 2. TS. Nguyễn Thị Tuyết Nhung ĐH Kinh tế Quốc dân nhungnt@ftu.edu.vn 3. TS. Nguyễn Trọng Hải ĐH Ngoại thương haint@ftu.edu.vn 4. Lê Thị Thu Hằng ĐH Ngoại thương hanglt@ftu.edu.vn 5. Nguyễn Thị Kim […]

Read More

Bộ môn Thương mại điện tử

STT Bộ môn Thương mại điện tử Nơi tốt nghiệp Email 1. Trưởng bộ môn – PGS. TS. Nguyễn Văn Thoan ĐH Ngoại thương,ĐH UNSW – Úc nvthoan@ftu.edu.vn 2. Nguyễn Khánh Hưng ĐH Ngoại thương hungnk@ftu.edu.vn 3. Nguyễn Thị Thanh Hoa ĐH Ngoại thương hoantt@ftu.edu.vn 4. Nguyễn Thị Khánh Chi ĐH Ngoại thương chintk@ftu.edu.vn 5. […]

Read More