Thương mại điện tử – TMA317

Điều kiện tiên quyết: Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Hệ thống thông tin quản trị

Nội dung: Học phần này giúp sinh viên hiểu được các khái niệm về thương mại điện tử, thực trạng thương mại điện tử trên thế giới và Việt Nam, các mô hình kinh doanh điện tử thành công điển hình. Quy trình triển khai thương mại điện tử trong các doanh nghiệp. Quy trình giao dịch điện tử điển hình B2B, B2C, đấu giá, đấu thầu trực tuyến, sàn giao dịch điện tử. Quy trình thanh toán điện tử. Thực hành xây dựng hệ thống website thương mại điện tử B2C, các vấn đề về bảo mật cho website và các giao dịch thương mại điện tử. Môn học cũng trang bị những kiến thức cơ bản về hợp đồng điện tử và luật giao dịch điện tử.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *