Ứng dụng CNTT trong quản trị DN (ERP, SCM, CRM) – QTR418

Điều kiện tiên quyết: Hệ thống thông tin quản trị, Thương mại điện tử

Nội dung: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu về ứng dụng công nghệ thông tin trong các doanh nghiệp hiện nay. Môn học tập trung vào ba ứng dụng công nghệ thông tin lớn trong doanh nghiệp gồm: Quản trị chuỗi cung ứng, Quản trị nguồn lực doanh nghiệp và Quản trị quan hệ khách hàng. Phần quản trị chuỗi cung ứng (SCM) cung cấp các khái niệm cơ bản về chuỗi cung ứng, các hoạt động quản lý chuỗi cung ứng, phân tích, đánh giá và quy trình triển khai ứng dụng các phần mềm giải pháp SCM trong doanh nghiệp. Phần quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) trang bị các kiến thức cơ bản về ERP, lợi ích của ERP đối với doanh nghiệp, các hệ thống ERP điển hình trên thế giới hiện nay, các bộ phận cấu thành của hệ thống ERP và quy trình triển khai ERP trong doanh nghiệp. Phần quản trị quan hệ khách hàng (CRM) nghiên cứu các vấn đề cơ bản về quản trị quan hệ khách hàng và ứng dụng công nghệ thông tin vào quản trị quan hệ khách hàng (e-CRM). Phân tích các hệ thống quản trị quan hệ khách hàng, các vấn đề kỹ thuật trong triển khai phần mềm quản trị quan hệ khách hàng cũng như quy trình triển khai CRM trong các doanh nghiệp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *