Bộ môn Quản trị nguồn nhân lực

STT Bộ môn quản trị nguồn nhân lực Website Email
1. Trưởng bộ môn-ThS.Ngô Quý Nhâm nhamnq@ftu.edu.vn
2. PGS. TS. Bùi Anh Tuấn
3. ThS. Hoàng Anh Duy duyha@ftu.edu.vn
4. ThS. Vũ Thị Hương Giang giangvth@ftu.edu.vn
5. ThS. Dương Thị Hoài Nhung https://hoainhung.ftu.edu.vn nhungdth@ftu.edu.vn
6. ThS. Hoàng Thị Thùy Dương https://hoainhung.ftu.edu.vn duonghtt@ftu.edu.vn
7. ThS. Lê Thị Thảo https://hoainhung.ftu.edu.vn thaolt@ftu.edu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *