Thông báo của phòng CTCTSV về việc xét miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2018 – 2019

Thông báo của phòng CTCTSV về việc xét miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2018 – 2019, chi tiết thông báo và biểu mẫu trong file đính kèm: LINK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *