Xây dựng các website thương mại điện tử – TIN322

Điều kiện tiên quyết: Thương mại điện tử, Hệ thống thông tin quản trị, Cơ sở dữ liệu, lập trình và mạng máy tính

Nội dung: Học phần này trang bị kiến thức và kỹ năng để sinh viên có thể tổ chức xây dựng website thương mại điện tử cho các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực khác nhau như: B2B, B2C, đấu giá, đấu thầu trực tuyến, sàn giao dịch điện tử… Đồng thời với việc xây dựng website thương mại điện tử, môn học trang bị các kiến thức để có thể triển khai các ứng dụng gia tăng vào website thương mại điện tử của doanh nghiệp như: Quy trình thanh toán điện tử, liên kết với các tổ chức bên ngoài doanh nghiệp như hải quan, thuế, đối tác…. Môn học cũng trang bị các kiến thức chuyên sâu về tổ chức triển khai hệ thống hạ tầng cho thương mại điện tử và quản lý một dự án thương mại điện tử.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *